Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Roman BrožAktuality, Úřední deska

Jak postupovat při přijímacím řízení?

Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák může podat tři přihlášky na střední školy. Může se tedy přihlásit tento rok na tři obory vzdělávání i v jedné škole. Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. dubna – 15. května 2024, do ostatních oborů 12. dubna – 15. května 2024.

Správně vyplňte přihlášku pomocí jednoho z možných postupů (již jsme v minulosti informovali o třech možných postupech). Celý systém přihlašování na střední školu je popsán na webových stránkách prihlaskynastredni.cz. Nová přihláška bude hned po zveřejnění ke stažení na našich webových stránkách www.lesnicka-skola.cz v sekci pro uchazeče vždy pro příslušný obor. Doručte ji elektronicky pomocí systému nebo osobně či poštou do 20. 2. 2024. U všech lesnických oborů, bezpečnostního oboru, oboru práce ve stravování a pečovatelských služeb požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti. Každý uchazeč po odeslání přihlášky na školu, obdrží písemnou informaci o dalším postupu a své osobní identifikační číslo od školy, kterou uvedl na prvním místě na přihlášce. Pokud požadujete úpravu podmínek JPZ na základě vyšetření školského poradenského zařízení, musíte zprávu předložit zároveň s přihláškou. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy pod vaším osobním identifikačním číslem. Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí nezasílá. Přijatí uchazeči již neodevzdávají zápisový lístek. Automaticky budou přijati na školu dle svých preferencí na základě vyhodnocení algoritmu automatického systému přijímacího řízení.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou, s výsledky přijímacího řízení se budou moci posléze seznámit ve škole. Nepřijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci mohou proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelem školy. Změny termínů jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.

K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.


Čtyřleté maturitní obory

V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a literatury, dále pak z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. U oboru Bezpečnostně právní činnost se dále skládá test fyzické zdatnosti, který je podrobně popsán na webu školu https://www.lesnicka-skola.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/ (obsahuje tyto cviky: kliky, sed – leh, celomotorický test a multi stage fitness test) . Jednotná zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou termínech: 12. a 15. dubna 2024 na jedné ze škol, na kterou se uchazeč hlásí. Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu. Termíny školní přijímací zkoušky pro obor Bezpečnostně právní činnost – fyzické testy jsou stanoveny na 12., 15. a 19. dubna 2024.

První náhradní termín je stanoven na 29. května 2024, druhý na 30. května 2024. Žák může tuto jednotnou zkoušku konat dvakrát. Školu, na které bude konat přijímací zkoušky určuje automatický systém přijímacího řízení.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude vyvěšen na veřejně přístupném místě. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám, a to nejpozději 15. května 2024.

V případě dotazů volejte 773 04 04 92 (Mgr. Roman Brož – zástupce ředitele pro studijní obory).

Kritéria:

  • Lékařské potvrzení je nutné připojit pouze k přihláškám do oborů Lesnictví a Bezpečnostně právní činnost. Lékařské potvrzení k přihláškám u oboru Sociální činnost nevyžadujeme. Formulář na vyplnění potvrzení najdete zde.
  • Úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ a získání základního vzdělání.
  • Úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ a získání základního vzdělání. Hodnocení prospěchu a chování uchazeče dle klasifikace na ZŠ. Hodnocení průměrného prospěchu, chování a prospěchu ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku základní školy (příp. 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ) a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (příp. 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). Bodový zisk tohoto kritéria se započítává v lineárním pořadí, při čemž průměr 1.00 získává 20 bodů.
  • Bezproblémové chování v základní škole. Za každý snížený stupeň z chování se odečítá 15 bodů.
  • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (max. 50 bodů za každou zkoušku).
  • U oboru Bezpečnostně právní činnost je navíc test fyzických předpokladů (člunkový běh 4 x 10 m, klik vzpor ležmo, sed – leh, celomotorický test, multi stage fitness test ) s bodovým ohodnocením maximálně 40 bodů (viz. sekce přijímací řízení bezpečnostně právní činnost) .

Obory s výučním listem

Přijímací zkouška se nekoná. Jediným kritériem je prospěch z konce předposledního ročníku, poloviny posledního ročníku základní školy a hodnocení chování na předešlé škole (za každý snížený stupeň z chování se žák posouvá o 5 míst níže v celkovém pořadí). Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy 15. 5. 2024.

V případě dotazů volejte 773 04 04 91 (Ing. Igor Hluchý – zástupce ředitele pro učňovské obory).
Název oboruDélka vzděláváníZpůsob ukončeníPočet přijímaných
žáků
Přijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Lesnictví4Maturita26
Bezpečnostně právní činnost4Maturita26
Sociální činnost4Maturita26


Název oboruDélka vzděláváníZpůsob ukončeníPočet přijímaných
žáků
Přijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Lesní mechanizátor3Závěrečná zkouška18
Lesnické práce2Závěrečná zkouška18
Pečovatelské služby3Závěrečná zkouška18
Práce ve stravování2Závěrečná zkouška18

O případném dalším kole přijímacího řízení bude veřejnost informována prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Ústeckého kraje a pomocí automatického systému přijímacích zkoušek.

ředitel školy
SLŠ a SOŠ Šluknov

Ve Šluknově dne 10. ledna 2024