Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Petr MarekAktuality, Projekty, granty, programy

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou
Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na
školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.
Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře
obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje
se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň
chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak
i nadaných žáků.
Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí
zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající
vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních
dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast
kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a
snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných
aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a
školním akčním plánu.
 Aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)
    Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a
    plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2