Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Roman BrožAktuality, Úřední deska

Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy . Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání. Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 28. dubna 2022, do ostatních oborů 22. – 30. dubna 2022.

Jak postupovat při přijímacím řízení?

Správně vyplňte přihlášku – přihláška ke stažení na našich webových stránkách www.lesnicka-skola.cz v sekci pro uchazeče vždy pro příslušný obor. Doručte ji osobně nebo poštou do 1. 3. 2022. U všech lesnických oborů a bezpečnostním oboru požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti. Každý uchazeč po odeslání přihlášky na školu, obdrží písemnou informaci o dalším postupu a své osobní identifikační číslo. Pokud požadujete úpravu podmínek JPZ na základě vyšetření školského poradenského zařízení, musíte zprávu předložit zároveň s přihláškou. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy pod vaším osobním identifikačním číslem. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek, pokud chtějí nastoupit ke studiu.

Nepřijatí uchazeči si rozhodnutí o nepřijetí budou moci vyzvednout ve škole, kde se budou moci seznámit s výsledky přijímacího řízení. Nepřijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci mohou proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelem školy. Změny termínů jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.

Základní škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Ten se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Pozor, je nepřenosný a až na dva případy ho nelze vzít zpět. Pokud po nepřijetí podal žák úspěšné odvolání, může si zápisový lístek přenést ze školy, kde ho uplatnil, na tuto novou školu.

K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.


Čtyřleté maturitní obory

V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a literatury, dále pak z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. U oboru Bezpečnostně právní činnost se dále skládá test fyzické zdatnosti, který je podrobně popsán na webu školu https://www.lesnicka-skola.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/ (obsahuje tyto cviky: kliky, sed – leh, celomotorický test a multi stage fitness test) . Jednotná zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou termínech: 12. a 13. dubna 2022. Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu. První náhradní termín je stanoven na 10. května 2022, druhý na 11. května 2022. Žák může tuto jednotnou zkoušku konat dvakrát, a to poprvé na škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí, podruhé na škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí.

O konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) bude rozhodnuto podle počtu přihlášek. Tudíž může nastat situace, při nízkém počtu uchazečů, že žák nebude muset psát jednotné testy. Pokud bude rozhodnuto o konání JPZ, proběhne v termínech stanovených MŠMT – sdělení MŠMT. Informace o konání nebo nekonání JPZ bude zveřejněna na webových stránkách školy. Každý uchazeč obdrží písemnou informaci o konání nebo nekonání JPZ včetně přiděleného registračního čísla popř. pozvánky k JPZ.

Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2022.

Kritéria:

  • Lékařské potvrzení je nutné připojit pouze k přihláškám do oborů Lesnictví a Bezpečnostně právní činnost. Lékařské potvrzení k přihláškám u oboru Sociální činnost nevyžadujeme.
  • Úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ a získání základního vzdělání.
  • Úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ a získání základního vzdělání. Hodnocení prospěchu a chování uchazeče dle klasifikace na ZŠ. Hodnocení průměrného prospěchu, chování a prospěchu ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku základní školy (příp. 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ) a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (příp. 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). Bodový zisk tohoto kritéria se započítává v lineárním pořadí, při čemž průměr 1.00 získává 50 bodů. U oboru Bezpečnostně právní činnost je maximální počet bodů za toto kritérium 25.
  • Bezproblémové chování v základní škole. Za každý snížený stupeň z chování se odečítá 25 bodů.
  • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (max. 50 bodů za každou zkoušku). V případě menšího počtu zájemců, než je stanoveno, ředitel rozhodne o nekonání písemných testů.
  • U oboru Bezpečnostně právní činnost je navíc test fyzických předpokladů (člunkový běh 4 x 10 m, klik vzpor ležmo, sed – leh, celomotorický test, multi stage fitness test ) s bodovým ohodnocením maximálně 40 bodů (viz. sekce přijímací řízení bezpečnostně právní činnost) .

Obory s výučním listem

Přijímací zkouška se nekoná. Jediným kritériem je prospěch a chování na předešlé škole. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy 22. 4. 2022.


Dálková forma pouze obor Lesnictví

Kritéria:

  • úspěšné ukončení základního vzdělání, nebo navazujícího vzdělávání
  • řádně vyplněná přihláška na předepsaném formuláři odevzdaná do stanoveného termínu (včetně potvrzení lékaře, bez klasifikace)
  • potvrzení zaměstnavatele o praxi v jakémkoliv oboru, či čestné prohlášení (v případě, že uchazeč nemůže doložit praxi v žádném oboru, uvede na titulní stranu přihlášky poznámku „bez praxe“)
  • kopie vysvědčení nejvyššího ukončeného vzdělání


Název oboruDélka vzděláváníZpůsob ukončeníPočet přijímaných
žáků
Přijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Lesnictví4Maturita28
Bezpečnostně právní činnost4Maturita28
Sociální činnost4Maturita28


Název oboruDélka vzděláváníZpůsob ukončeníPočet přijímaných
žáků
Přijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Lesní mechanizátor3Závěrečná zkouška20
Lesnické práce2Závěrečná zkouška20
Pečovatelské služby3Závěrečná zkouška20
Práce ve stravování2Závěrečná zkouška20

O případném dalším kole přijímacího řízení bude veřejnost informována prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

ředitel školy
SLŠ a SOŠ Šluknov

Ve Šluknově dne 13. prosince 2022