COVID 19 – hygienická pravidla a pravidla pro výuku

Petr MarekAktuality

​Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče,

seznamte se prosím s pravidly pro zajištění ochrany zdraví v naší škole v souvislosti s virovým onemocněním COVID 19.

V úterý 1. září zahájíme slavnostně školní rok. Rodiče prvních ročníků budou moci jít s dětmi do školní sportovní haly v 10.00 hodin a zúčastnit se slavnostního zahájení . Tento den se první ročník nebude potkávat se žáky z vyšších ročníků, kterým končí vyučování v jinou hodinu.

Od středy 2. září platí pravidla stanovená pro naši školu. Rodiče nesmějí z hygienických důvodů vstupovat s dětmi do budov školy. Pro návštěvy školy platí pokyny uvedené v této směrnici:

Na základě doporučení MŠMT č. j. MSMT-33469/2020-1 vydávám vnitřní směrnici upravující hygienická pravidla a pravidla výuky pro žáky, pracovníky školy, zákonné zástupce žáků a návštěvníky školy v souvislosti s výskytem viru COVID – 19

Výtah ze směrnice:

1.Základní pravidla ochrany zdraví:

Při ranním příchodu do třídy si žáci vždy umyjí ruce mýdlem. Myjí si je také před jídlem a vždy po použití WC. V případě rozšíření virové nákazy ve třídě si žáci myjí ruce dezinfekčním mýdlem, které je ve třídě k dispozici. O aplikaci dezinfekce na ruce rozhoduje vyučující podle zdravotního stavu žáků ve třídě.

Žákům, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty …) doporučuji ve škole nosit roušku, aby nešířili kapénkovou infekci.

Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.

Zákaz vstupu do školy mají žáci se zvýšenou teplotou.

Nemocného žáka, který má teplotu, nesmějí rodiče poslat do školy a při kontrole teploty nebude do školy vpuštěn.

Žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kde je pod dohledem pracovníka školy do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba. Zletilý žák nečeká na zákonné zástupce a opustí školu. Ihned dostává roušku.

Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného žáka ze školy a musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského lékaře.

Pokud je u žáka zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně řediteli školy alespoň zprávou sms. Ředitel školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ředitel školy zákonné zástupce žáků a zřizovatele.

Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Návštěvníci školy musejí na jednání přicházet v roušce. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen.

U pořádání hromadných akcí si škola vyhrazuje právo stanovit hygienická opatření podle aktuální situace s šířením COVID 19.

2.Výuka

V případě, že je v karanténě pouze část třídy – méně než 50% žáků, probíhá výuka prezenčním způsobem a žáci, kteří jsou v karanténě nebo jsou nemocní, se mohou připojit online do hodin dle svých možností a podle svého zdravotního stavu. Škola nezajišťuje distanční výuku a žáci jsou povinni doplnit si učivo jako při jiné nepřítomnosti ve škole

Žákům je nabízeno bezplatné doučování podle možností školy.

Účinnost od 1. 9. 2020

Ve Šluknově 22. 8. 2020

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor
ředitel školy