Odborné praxe


Podívejte se na přehled praxí pro jednotlivé obory a ročníky.

LESNICTVÍ


 1. Seznámení s bezpečností práce na stanovištích, zásady první pomoci, požární ochrana
 2. Organizace a struktura lesního hospodářství
 3. Porostní mapa a kartografie, orientace v terénu dle porostní mapy
 4. Seznámení s pracovními nástroji a mechanizmy
 5. Ochrana lesních porostů proti zvěři
 6. Péče o lesní zvěř ve školní honitbě
 7. Sběr semen a plodů
 8. Myslivecká zařízení ve školní honitbě
 9. Práce v lesních školkách
 10. Obnova lesních porostů a zalesnění ploch
 11. Ochrana lesních porostů proti buřeni
 1. Údržba mechanizačních prostředků
 2. Základní lesnická evidence, způsob vedení, archivace
 3. Lesní hospodářský plán a hospodářská osnova
 4. Rušení a stahování ulovené zvěře, preparace trofejí
 5. Lesní dopravní síť – údržba a projekční činnost
 6. Péče o zeleň v arboretech a okolí školy
 7. Péče o lesní zvěř ve školní honitbě
 8. Myslivecká zařízení ve školní honitbě
 9. Meliorace a malé vodní plochy
 10. Rybářství a přidružená výroba
 11. Pěstování okrasných dřevin, množení dřevin a pěstování kultivarů
 1. Lesní těžba, těžební metody a technologie těžby
 2. Mzdová politika v lesním hospodářství
 3. Hrazení bystřin
 4. Doprava dřevní hmoty
 5. Stanovištní typologie
 6. Lesní semenářství
 7. Výchova lesních porostů
 8. Lesní školkařství
 9. Lesní hospodářské plánování
 10. Obnova lesních porostů
 11. Taxační činnost a zjišťování taxačních veličin
 1. Řídící činnost v lesním hospodářství
 2. Organizace školního honu
 3. Lesnická politika České republiky
 4. Rekultivace a ozelenění ploch
 5. Výchova lesních porostů
 6. Ochrana lesních porostů
 7. Obnova lesních porostů
 8. Projekční činnost
 9. Vedení lesní hospodářská evidence
 10. Dřevozpracující průmysl a přidružená lesní výroba

LESNICKÉ PRÁCE

 1. Základní právní předpisy a ostatní normy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 2. Zásady bezpečnosti práce při technologických postupech, zásady první pomoci
 3. Zásady správného měření a orýsování
 4. Ruční řezání, štípání, dlabání, hoblování, broušení, spojování dřevěných konstrukcí
 5. Výroba násad, mysliveckých zařízení, stavba oplocenek a plotů
 6. Práce s elektrickou vrtačkou, horní frézkou, pásovou bruskou
 7. Řezání, sekání, střihání, pilování, vrtání, ohýbání, řezání závitů, broušení řezných nástrojů
 8. Spojování materiálů, pájení kovů
 9. Sběr semen a lesních plodů a jejich protiplísňová opatření
 10. Výroba sazenic ve školkách a práce se stroji v lesních školkách
 11. Výchova porostů- prostříhávky, plecí seče, prořezávky, probírky, rozčleňování porostů
 12. Zásady suchého a zeleného oklestu
 13. Ochrana lesních porostů proti buřeni a zvěři
 14. Úklid klestu, pálení klestu a štěpkování klestu
 1. Práce v lesních školkách – obalovaný sadební materiál
 2. Obnova lesních porostů výchova mladých porostů a porostů středního věku
 3. Práce s křovinořezem – ochrana proti buřeni a výchova nárostů
 4. Práce s řetězovou pilou, údržba řetězové pily
 5. Péče o komunální zeleň, údržba chodníků a pěšin
 6. Stavba a následné péče o naučné stezky
 7. Vazačské práce
 8. Přidružená lesní výroba
 9. Údržba drobné zahradní techniky

SOCIÁLNÍ ČINNOST

 1. Seznámení s bezpečností práce v zařízeních sociální péče
 2. Tyflopedie
 3. Surdopedie
 4. Psychopatie
 5. Vady autistického spektra
 6. Ergoterapie
 7. Kompenzační pomůcky
 1. Pečovatelská administrativa
 2. Standardy sociálních služeb
 3. Aktivizace různých typů uživatelů
 4. Muzikoterapie
 5. Aromaterapie
 6. Bazální stimulace
 7. Zooterapie
 8. Canisterapie
 9. Hippoterapie
 1. Organizace a struktura občanských poraden
 2. Standardy kvality sociálních služeb
 3. Osobní asistence
 4. Pomoc v domácnosti
 5. Právní ochrana dětí a mládeže
 6. Péče o staré občany
 7. Důchodové pojištění
 8. Penzijní připojištění
 1. Životní a existenční minimum
 2. Pomoc v hmotné nouzi
 3. Sociální a zdravotní pojištění
 4. Osoby se zdravotním postižením
 5. Testované a netestované dávky
 6. Využití komunikačních technologií v praxi

PEKAŘ


 1. Seznámení s bezpečností práce v zařízeních sociální péče
 2. Tyflopedie
 3. Surdopedie
 4. Psychopatie
 5. Vady autistického spektra
 6. Ergoterapie
 7. Kompenzační pomůcky
 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
 2. Pekárenský provoz
 3. Příprava surovin
 4. Příprava těst a náplní
 5. Tvarování a dohotovování výrobků
 6. Kynutí, příprava na pečení a tepelná úprava výrobků
 7. Odbytové činnosti
 8. Seřizování a běžná údržba strojů a zařízení v pekárnách
 9. Sanitace pekárenského provozu
 10. Ochrana životního prostředí
 11. Vedení předepsané evidence
 12. Hospodářské výpočty
 13. Souhrnné opakování
 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
 2. Pekárenský provoz
 3. Příprava surovin
 4. Příprava těst a náplní
 5. Tvarování a dohotovování výrobků
 6. Kynutí, příprava na pečení a tepelná úprava výrobků
 7. Odbytové činnosti
 8. Seřizování a běžná údržba strojů a zařízení v pekárnách
 9. Sanitace pekárenského provozu
 10. Ochrana životního prostředí
 11. Vedení předepsané evidence
 12. Hospodářské výpočty
 13. Souhrnné opakování

LESNÍ MECHANIZÁTOR


 1. Základní ustanovení právních předpisů o zabezpečení a ochraně zdraví při práci
 2. Práce se dřevem, základní truhlářské práce
 3. Stavba lesnických zařízení a plotů
 4. Ruční obrábění kovů
 5. Ostření lesnického ručního nářadí
 6. Lesní semenářství – sběr semen a plodů
 7. Práce v lesních školkách – prostokořenný sadební materiál
 8. Myslivecké práce – údržba a oprava mysliveckých zařízení a péče o zvěř
 9. Výsadba sadebního materiálu
 10. Výchova a ochrana porostů – péče o kultury a nárosty
 11. Ochrana kultur proti buřeni, zvěři a hmyzu
 12. Úklid klestu, pálení klestu, štěpkování klestÍ
 1. Předpisy pro práci s ručními motorovými řetězovými pilami nař. 28/2002 Sb.
 2. Rozdělení a vývoj motorových řetězových pil, konstrukce motorových řetězových pil
 3. Nácvik práce s motorovou řetězovou pilou na trenažerech
 4. Kacení normálně rostlého stromu
 5. Metody odvětvování stromů
 6. Mechanizace a technika prací v lesních školkách
 7. Mechanizovaná příprava pro přirozenou a umělou obnovu porostů
 8. Výchova porostů pomocí křovinořezů, motorových řetězových pil a jejich adaptérů
 9. Ochrana kultur pomocí postřikovačů, rosičů, zmlžovačů
 10. Vyvětvování stromů pomocí vyvětvovací pily
 11. Bezpečnost a ochrana zdraví při sběru z vysokých stromů, semenářská výstroj
 12. Drobná zemědělská a dřevařská výroba, včelařství a rybářství
 13. Mechanizovaná údržba veřejné zeleně mimo les
 1. BOZP při těžbě v normálních i abnormálních podmínkách těžby
 2. Kácení přesílených, nakloněných, vyhnilých stromů, kácení dvojáků a souší
 3. Zpracování nahodilých těžeb
 4. Organizace práce v komplexních četách
 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při soustřeďování dříví mechanizačními prostředky
 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při soustřeďování dříví koňskými potahy
 7. Nácvik soustřeďování dříví traktory a koňskými potahy
 8. Zpracování dřevní hmoty pomocí harvestoru
 9. Nácvik práce s vyvážecí soupravou, skládkování dřevní hmoty, práce na OM
 10. Údržby a opravy mechanizačních prostředků v lesním hospodářství
 11. Konstrukce a funkce hydraulických systémů v těžbě a dopravě dřeva
 12. Technická údržba hydraulických zařízení

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Kurz lyžařský – kurz je rozvržen do sedmi dnů po osmi hodinách výuky a výcviku.

 • Přípravná část
 • Běžecké lyžování
 • Sjezdové lyžování
 • Záchranářství

Kurz přežití v přírodě – kurz je rozvržen do pěti dnů po osmi hodinách výuky a výcviku.

 • Přípravná část
 • První pomoc
 • Využití provazové techniky
 • Táboření ve volné přírodě
 • Topografie a noční orientace v terénu
 • Hypologie
 • Příprava stravy

Kurz branně sportovní – kurz je rozvržen do pěti dnů po osmi hodinách výuky a výcviku.

 • Přípravná část
 • Sportovní masáže
 • Lehkoatletické disciplíny
 • Potápění
 • Branné soutěže v terénu

Kurz vodácký– kurz je rozvržen do pěti dnů po osmi hodinách výuky a výcviku.

 • Přípravná část
 • První pomoc
 • Cvičení záchranářů
 • Praktický výcvik – cvičný kanál, řeka

Kurz horolezecký – kurz je rozvržen do pěti dnů po osmi hodinách výuky a výcviku.

 • přípravná část – základy horolezení, materiál, techniky
 • první pomoc
 • horolezení – umělá stěna, lezení venku – feraty, pískovcové skály

Kurz zahraniční – expedice na ostrově ELBA v Itálii – kurz je rozvržen do sedmi dnů po osmi hodinách výuky a výcviku.

 • Přípravná část
 • První pomoc
 • Jazykové vzdělávání – navazování kontaktů s místním obyvatelstvem
 • Historie a architektura ostrova
 • Fauna a flóra ostrova
 • Sportovní disciplíny – moře a pevnina
Praxe u smluvních partnerů v oblasti veřejné správy (ozbrojené bezpečnostní sbory) a v soukromém sektoru (bezpečnostní agentury)

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY


 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární prevence, základy hygieny a epidemiologie
 2. Přímá obslužná péče o klienty
 3. Péče o domácnost klienta
 4. Komunikace v sociálních službách, osobnost pracovníka sociálních služeb
 5. Sociální služby
 6. Výrobní středisko
 7. Potraviny a nápoje
 8. Výživa člověka
 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence při údržbě oděvů a prádla
 10. Přípravky na praní prádla a oděvů
 11. Praní a sušení prádla a oděvů
 12. Žehlení prádla a oděvů
 13. Úvod do oblasti šití a oprav oděvů
 14. Souhrnné opakování
 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární prevence, základy hygieny a epidemiologie
 2. Přímá obslužná péče o klienty
 3. Komunikace v sociálních službách, osobnost pracovníka sociálních služeb
 4. Sociální služby
 5. Technologie přípravy pokrmů
 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
 7. Stroje a zařízení v prádelně
 8. Přípravky na praní prádla a oděvů
 9. Praní a sušení prádla a oděvů
 10. Žehlení prádla a oděvů
 11. Úvod do problematiky šití a oprav oděvů
 12. Souhrnné opakování
 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární prevence, základy hygieny a epidemiologie
 2. Přímá obslužná péče o klienty
 3. Komunikace v sociálních službách, osobnost pracovníka sociálních služeb
 4. Sociální služby
 5. Technologie přípravy pokrmů
 6. Podávání jídel, stolování
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce a požární prevence
 8. Přípravky na praní prádla a oděvů
 9. Praní a sušení prádla a oděvů
 10. Stroje a zařízení v prádelně
 11. Žehlení prádla a oděvů
 12. Úvod do oblasti šití a oprav oděvů
 13. Úvod do problematiky úklidové práce
 14. Pravidelný úklid
 15. Úklidové prostředky a pomůcky
 16. Úklidové stroje a zařízení
 17. Souhrnné opakování

PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ


 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
 2. Hygienické zásady
 3. Ochrana životního prostředí
 4. Organizace práce ve stravovacím provozu
 5. Potraviny a nápoje ve výživě
 6. Výrobní středisko
 7. Technologie přípravy pokrmů
 8. Souhrnné opakování
 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
 2. Technologie přípravy pokrmů
 3. Odbytová střediska
 4. Základy obsluhy
 5. Komunikace ve službách
 6. Národní kuchyně
 7. Souhrnné opakování