Školní metodik prevence


Image
Mgr. Šárka MAZUROVÁ

Kontakt: mazurova@lesnicka-skola.cz
Kabinet: německého jazyka, 2. patro budova TGM

Konzultační hodiny

čtvrtek 12:15 – 14:00 hod.Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Například jde o koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Metodické a koordinační činnosti

Zpracování MPP a Hodnocení za uplynulý školní rok.
Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
(vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
1) Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
2) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků
do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu
je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní
a etnické odlišnosti.
3) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají
v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem
preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti
(poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními
a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
4) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů
a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
7) Je k dispozici žákům, ostatním vyučujícím, po domluvě je k dispozici rodičům žáků.
8) Organizuje ve spolupráci s výchovnou poradkyní výchovné a preventivní akce pro žáky.
9) Ve spolupráci s výchovnou poradkyní organizuje adaptační kurz pro první ročníky.

Informační činnosti

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických
jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární
prevence pedagogům školy.
2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací
a zkušeností.
3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče,
pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče,
nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení,
instituce, organizace i jednotliví odborníci).
4) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Poradenské činnosti

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování;
poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně
zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování
úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve
škole.
3) Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace
poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými
školskými zařízeními.
4) Je k dispozici žákům, ostatním vyučujícím, po domluvě je k dispozici rodičům žáků.

Vždy, když máš nějaký problém, můžeš přijít za výchovnou poradkyní, vychovatelkou či jakýmkoliv učitelem na škole.

Pokud však z nějakého důvodu nechceš nebo nemůžeš, zavolej nebo napiš na následující místa:

Seznam krizových linek

Linka bezpečí – 116 111, bezplatná, nonstop
E-mailová poradna Linky bezpečí – pomoc@linkabezpeci.cz