Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Přijímací řízení

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přihlášky ke studiu jsou přijímány poštou nebo osobně do 1. března 2018.

Přihlášky ke studiu na všechny obory  se v případě osobního doručení odevzdávají v sekretariátu školy, T. G. Masaryka 580, v době mezi 7.00 – 14.30 hod.

Formulář přihlášky na SŠ v elektronické podobě ke stažení zde.  

První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech:

 1. termín – 12. dubna 2017 (ve škole, kterou žáci uvedli na prvním místě v přihlášce) – u oboru Bezpečnostně právní činnost včetně fyzického testu a psychologického profilu
 2. termín – 19. dubna 2017 (ve škole, kterou žáci uvedli na druhém místě v přihlášce) – u oboru Bezpečnostně právní činnost včetně fyzického testu a psychologického profilu

Náhradní termín přijímacích zkoušek ve dvou kolech:

 1. termín – 11. května 2017 (ve škole, kterou žáci uvedli na prvním místě v přihlášce) – u oboru Bezpečnostně právní činnost včetně fyzického testu a psychologického profilu
 2. termín – 12. května 2017 (ve škole, kterou žáci uvedli na druhém místě v přihlášce) – u oboru Bezpečnostně právní činnost včetně fyzického testu a psychologického profilu

Pro přijímací řízení 2017 – 2018 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb. a vyhlášky č. 394/2008 Sb.), stanovena tato kritéria výběru žáků a uchazečů do SLŠ a SOŠ Šluknov:

 

 1. Do čtyřletých maturitních oborů:

Škola pořádá společné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory prostřednictvím firmy Cermat. Další informace k testování a přijímacímu řízení lze nalézt také na webech Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz).

 Kritéria:

 1. Lékařské potvrzení je nutné připojit pouze k přihláškám do oborů Lesnických, Bezpečnostně právní činnost a Sociální péče. Lékařské potvrzení k přihláškám do ostatních oborů nevyžadujeme.
 2. Úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ a získání základního vzdělání. Hodnocení prospěchu a chování uchazeče dle klasifikace na ZŠ. Hodnocení průměrného prospěchu, chování a prospěchu ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku základní školy (příp. 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ) a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (příp. 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). Bodový zisk tohoto kritéria se započítává v lineárním pořadí,  při čemž průměr 1.00 získává 50 bodů (viz. graf).
 3. Bezproblémové chování v základní škole. Za každý snížený stupeň z chování se odečítá 25 bodů.
 4. U oboru Bezpečnostně právní činnost jsou navíc test fyzických předpokladů (celomotorický test, člunkový běh 4 x 10 m) maximálně 15 bodů a psychologický profil (není bodován, jeho výstupem bude pouze doporučení nebo nedoporučení psychologa školy ke studiu s ohledem na psychologické charakteristiky uchazeče).

Po sečtení všech bodů vznikne seznam přijatých uchazečů podle počtu žáků, které škola na daný obor přijímá.

Žáci a uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání.

Ukázka výpočtu:

prospěch na ZŠ + chování na ZŠ + počet bodů z českého jazyka + počet bodů z matematiky = celkový počet bodů.

U oboru Bezpečnostně právní činnost:

prospěch na ZŠ + chování na ZŠ +  počet bodů z testu fyzických předpokladů + počet bodů z českého jazyka + počet bodů z matematiky = celkový počet bodů.

 

 

4-leté studijní obory:

 

41-46-M/01 Lesnictví 28 žáků
75-41-M/01 Sociální činnost 28 žáků
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost             40 žáků

 

3-leté učební obory:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor 20 žáků
29-53-H/01 Pekař 20 žáků
75-41-E/01 Pečovatelské služby           20 žáků

 

2-leté učební obory:

 

41-56-E/01 Lesnické práce 20 žáků
65-51-E/02 Práce ve stravování 20 žáků

 

Přihlášky ke studiu pro 2. kolo přijímacího řízení, bude-li vyhlášeno, musí být do střední školy doručeny do termínu určeném ředitelem školy (bude zveřejněno na webových stránkách bezprostředně po ukončení  1. kola).

 

Do učebních oborů:

 1. Zdravotní způsobilost pro přípravu v lesnických oborech a oboru Pečovatelské služby vzdělání pouze
 2. Úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ
 3. Bezproblémové chování v základní škole
 4. Zájem žáka o zvolený učební obor

 

Žáci a uchazeči budou do učebních oborů přijímáni až do naplnění kapacity bez přijímací zkoušky.

 

Přihlášky ke studiu musí být pro 1. kolo přijímacího řízení doručeny do střední školy nejpozději do 1. března 2017.

 

První kolo přijímací řízení pro učební obory lze uzavřít nejdříve 22. dubna 2017, kdy všem bude zaslán písemně výsledek a výsledky budou zveřejněny na webu školy a Úřední desce.Zápisový lístek je uchazeč povinen doručit na adresu školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení!

Výsledky  přijímacího řízení pro maturitní obory budou zveřejněny nejpozději 30. dubna 2017 (pod evidenčním číslem žáka) na webu školy, Úřední desce školy a zaslány písemně. Zápisový lístek je uchazeč povinen doručit na adresu školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení!

 

O případném dalším kole přijímacího řízení bude veřejnost informována prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Přijímací řízení na nečisto proběhne v budově školy T. G. Masaryka 580 v termínech, které budou zveřejněny v dostatečné předstihu na webu školy.

 

Změny v přijímacím řízení v souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb. (školský zákon)

– pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat (pouze) 2 přihlášky, kde pořadím škol vyjádří svou preferenci

– přijímací zkoušky budou probíhat v prvním kole ve dvou termínech, aby žák mohl psát test dvakrát a eliminovala se možná selhání díky stresu. Započten bude lepší z obou výsledků.

– ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení, stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webu školy www.lesnicka-skola.cz a úřední desce školy podle registračních čísel, který bude uchazečům předán při přijímacím řízení

– (pouze) nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům, odešle rozhodnutí o nepřijetí

– uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v příslušné střední škole odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ředitelem školy

– nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v příslušné škole ve stanoveném termínu, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.

Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor

ředitel školy

SLŠ a SOŠS Šluknov

 

Ve Šluknově dne 3. ledna 2017